Projekt Klastr umění a designu vznikal souběžně se sousedním Univerzitním zázemím sportu a behaviorálního zdraví na Černé louce v Ostravě. Ostravská univerzita, konkrétně fakulta umění, měla dosud jednotlivé obory roztroušeny po celém městě, a proto se vedení fakulty rozhodlo sjednotit je pod jednu střechu. Vznikl tak projekt nové budovy, která má pro studenty umělecky profilovaných studijních programů vytvořit zcela nové příležitosti v segmentech Design, Výtvarná umění, Hudba a Management. Ačkoliv základní konstrukci objektu samotného formuje železobetonový korpus, uvnitř najdeme spoustu netradičních sádrokartonových konstrukcí Knauf, jejichž společným jmenovatele je akustika. Přímo na stavbě jsme se sešli s Ing. arch. Pavlou Olšákovou, která je spoluautorkou architektonicko-stavebního řešení budovy.

ISS_2352 Akustické svěšené podhledy a Cleaneo desky v Klastru umění najdete ve všech patrech

Co všechno studentům nabídne nová budova fakulty umění Ostravské univerzity?  
V této nové budově, ve které si právě povídáme, budou soustředěny všechny hudební obory. Je tu k dispozici malý koncertní sál pro absolventská představení a původní tvorbu studentů s tím, že prostor bude v budoucnu možné využít také ke komerčním účelům. V přízemí budovy bude umístěno centrum digitálních technologií s moderními stroji a 3D tiskem, které bude sloužit pro výtvarné obory se zaměřením na grafický design.
 
Jak vznikal architektonický návrh a pak výsledný projekt?
Projekt nové budovy je dílem více autorů. V projekční kanceláři Kania jsme převzali původní studii, kterou si nechal investor dříve zpracovat, a s tímto záměrem jsme dále pracovali. Z původní studie byla zachována prakticky základní objemová hmota. Vnitřní prostory a dispoziční řešení bylo zcela změněno.  Autorem vizuální stránky projektu byl pan architekt doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., který navrhl využití pohledového betonu, barevnost a také osvětlenou trubkovou fasádu. Nová podoba budovy tak vznikla na základě několika intenzivních jednání s investorem a konzultacích s architekty města Ostravy.

ISS_0182 Hlavním tématem byla akustika. V sádrokartonových stěnách a předstěnách se vystřídalo několik typů SDK desek Knauf

Jak jde umění dohromady s betonem, který je spíše industriální?
V našem návrhu jsme museli zohlednit několik faktorů a požadavků, které ovlivňovaly výsledné řešení. Jednalo se především o požadavky akustické, estetické a prakticky funkční. Pohledový beton i antracitové barvy mohou odkazovat na industriální styl. Pohledový beton je materiál čistý bezúdržbový a na nic si nehraje. Tato kombinace svou jednoduchostí však může vytvořit kvalitní kreativní prostředí. Dalším materiálem, který je zde hojně zastoupen, je sklo. Sklo vyjadřuje, že objekt není pro vnější okolí uzavřený, ale naopak že se chce otevřít lidem. Jako kontrast k těmto strohým minimalistickým materiálům přidejte nestandardní akustické parametry, myšleno z pohledu stavební i prostorové akustiky. Díky tomu jsou zde navrženy konstrukce zcela mimo standardní požadavky normy, které musely splnit náročné požadavky investora. 
 
Jak je budova po funkční stránce rozčleněna?
Budova je řešena jako celek a všechny prostory jsou zde propojeny. V přízemí budovy bude probíhat hlavní výuka. Ve druhém patře jsou umístěny různě veliké zkušebny pro jednotlivce až pro kvarteta. Ve třetím a čtvrtém podlaží jsou učebny s různě velkou kapacitou (10-15 osob) pro výuku hudebních oborů. Z podstaty je v objektu kladen důraz na rozvoj individuality umělce, proto, jak jste si asi všiml, je tady mnoho menších učeben. Větší učebny jsou ve třetím a čtvrtém patře, kde budou probíhat semináře a závěrečné zkoušky. Ještě zmíním velkou učebnu pro operní zpěv, která je vybavena zrcadlem, kvůli dramatickému projevu studenta. Snažili jsme se po stavební i architektonické stránce sladit všechny faktory tak, abychom vytvořili dílo, které bude pro člověka příjemné a studenti a kantoři se zde cítili dobře. Současně jsme ovšem chtěli, aby prostředí umožnilo studentům rozvíjet kreativitu bez toho, aby se nechali něčím ovlivňovat.

ISS_2330 Akustická předstěna z vnější strany velkého hudebního sálu je obložena dřevem ISS_8183 Sendvičová skladba příčky mezi učebnami: vápenocementová cihla z jedné strany dvě desky RED Piano a z druhé strany dvě sádrovláknité desky Vidiwall

Když hovoříte o různě velikých učebnách, mají také různé akustické parametry?
V zadání investora bylo, že každá učebna musí sloužit k jakékoliv výuce. To znamenalo navrhnout je jako multifunkční prostor, ve kterém bude probíhat střídavě výuka zpěvu, hry na smyčcové nástroje, hry na dechové nástroje apod. Všechny prostory jsou navrženy tak, aby je bylo možné, dle nabytých zkušeností nebo požadavků na akustiku vyplývajících z vlastní výuky, funkčně a provozně libovolně uspořádat. 
 
Jaké konkrétní parametry konstrukce musely být splněny?
Spolupracovali jsme s odborníky specializovaného studia Aveton, s.r.o., kteří nám pomohli s konkrétními návrhy konstrukcí. Předně se řešilo efektivní odstínění hluku z vedlejších místností. To se podařilo díky sendvičové skladbě. Nosná vnitřní část příček je tvořena těžkými vápenocementovými cihlami, které díky své hmotnosti tlumí nízké frekvence. Tyto cihly jsou navíc oboustranně omítnuty. Na každé straně nosného zdiva je přidaná předstěna, ve které se kombinují sádrokartonové a sádrovláknité desky Knauf s vyšší hmotností a tuhostí (pozn. redaktora: RED Piano a Vidiwall). Cílem bylo dokonale pohltit široké spektrum zvukových frekvencí. Proto je vždy na jedné straně příčky dvojité a na druhé straně příčky trojité opláštění s tím, že v předstěnách vznikají vzduchové mezery a konstrukce předstěn jsou vyplněny minerální akustickou izolací Knauf Insulation. Mezi učebnami jsme pracovali s laboratorní hodnotou vzduchové neprůzvučnosti 80 dB. Mezi sálem a chodbou byla tato hodnota dokonce 106 dB. Sál má však jinou konstrukci než příčky mezi učebnami. Je zde dvojitá nosná konstrukce z vápenopískových cihel a stěn z železobetonu, které jsou také doplněny o sádrokartonové předstěny. 

ISS_2321 Učebny, často nepravidelného tvaru, vylepšují prostorovou akustiku děrovanými deskami Knauf Cleaneo v podhledu. Děrování se řídilo požadavkem na nízké nebo vysoké frekvence ISS_0180 Do učeben se vstupuje z chodby na vnitřním ochozu

Jak byla vyřešena prostorová akustika učeben?    
Pravděpodobně jste si všiml, že většina učeben nemá pravidelný tvar. Jedná se o lichoběžníkové půdorysy, které pomáhají vylepšovat parametry prostorové akustiky. Když máte totiž pravidelný obdélník, tak může vznikat pingpongový efekt, ale u lichoběžníku se zvukové vlny lámou zcela jinak, a nevzniká u nich takový dozvuk. V učebnách jsou děrované podhledy s akustickými deskami Knauf Cleaneo. Podlahy hudebních učeben jsou z březové překližky s povrchovou úpravou jemným lakem, jelikož dřevo je považováno za ideální materiál pro hudební obory. Déle byly do učeben na stěny navrženy doplňky v podobě dřevěných kvádrových struktur, které mají sloužit jako difuzory. Ty však budou provedeny až poté, co se zaběhne provoz a bude se přesně vědět, kde a v jakém množství bude třeba je umístit.
Komorní sál byl speciálním prostorem, který vyžadoval individuální přístup. Zde je prostorová akustika tvořena především tvarováním sálů samostatnými stěnovými a podhledovými konstrukcemi. V sále byl požadovaný dozvuk 2 vteřiny a je navržen především pro prezentaci klasické hudby.  Prostorová akustika všech prostor vznikla ve spolupráci s firmou Aveton. 
 
Prováděli jste i nějaká měření akustických parametrů v průběhu stavby?
Samozřejmě. Poprvé proběhlo po osazení konstrukcí a usazení základních sádrokartonových prvků, druhé měření bylo realizováno po dokončení stavebních částí a instalaci všech prvků, to znamená světel, vzduchotechniky atd. Mimochodem vzduchotechnika je z pohledu akustiky velice složitá, opatřena dvojitými komorovými tlumiči. Všechny prostupy eklektických instalací jsou utěsněny speciálním tmelem, vedení radiátorů je umístěno v podlaze, aby se eliminovaly přenosy zvuku potrubím. Po instalaci nábytku proběhne ještě jedno finální měření. 

ISS_8188 Všechny učebny mají dvojité akustické dveře. Velikost učeben se řídí dle použití - od jednoho umělce až po kvartet ISS_2326 Malý koncertní sál, ve kterém se kombinují sádrokartonové podhledy, betonový monolit a akustické předstěny 16 Stavby v ČR Stavby v ČR 17

Děkujeme za rozhovor. Připomeneme, že Ateliér Kania, a.s., má za sebou dvacetiletou historii, věnuje se hlavně projekční činnosti v oboru pozemního stavitelství. Do portfolia firmy patří mnoho projektů i realizovaných staveb z oblasti zdravotnických objektů, občanských staveb, školních budov apod. 
 
 

ISS_0178 ISS_0198 image